เกร็ดความรู้


อนุสาวรีย์
13 แห่ง


แผนที่และตําแหน่ง


ติดต่อเรา

สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2354-1278
0-2354-1279 ภายใน 3035
เปิดทําการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8:30 น. - 16:30 น.
หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์