พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร

(อนุสาวรีย์ ร.8)

ที่ตั้ง :
ตั้งอยู่เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
อายุสมัย :
รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (สร้าง พ.ศ. 2555)
ประเภทโบราณสถาน :
อนุสาวรีย์ ยังไม่ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

ประวัติและความเป็นมา

สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างสะพานพระราม 8 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนบรมราชชนนี สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ต่อเนื่องไปยังถนนราชดำเนิน และเปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ซึ่งในการออกแบบสะพาน กรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวคิดสำคัญ 2 ประการ คือ
  1. การสร้างสะพานเป็นพระบรมราชานุสรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยอัญเชิญพระราชลัญจกร ประจำรัชกาลที่ 8 มาเป็นต้นแบบ และการผสานรูปแบบของวิศวกรรมโครงสร้างทางเทคโนโลยีสมัยใหม่กับสถาปัตยกรรมและศิลปแบบไทย
  2. การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งในการนี้กรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและจัดสร้าง ซึ่งการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ครั้งนี้ นับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ได้มีการจัดสร้างขึ้น ใช้ระยะเวลาการจัดสร้าง 18 เดือน งบประมาณในส่วนการหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จำนวน 10 ล้านบาท และประดิษฐานอยู่ในบริเวณสวนหลวงพระราม 8
ในส่วนของสวนหลวงพระราม 8 ได้ดำเนินการก่อสร้างในที่ดินที่ราชพัสดุบริเวณโรงสุราบางยี่ขันเดิมและที่ดินที่กรุงเทพมหานครเวนคืน เพื่อก่อสร้างสะพานพระราม 8 มีพื้นที่รวม 35 ไร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อว่า “สวนหลวงพระราม 8”
งบประมาณค่าก่อสร้างสวนและอาคารประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จำนวน 150 ล้านบาท และเพื่อให้พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ประดิษฐานคู่กับสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้แท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ มีความสูงระดับเดียวกับสะพาน เพื่อเป็นการเชิดชูพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ให้สง่างามสมพระเกียรติ พร้อมทั้งจัดภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และสวนหลวงพระราม 8 เป็นสถานที่ที่ประชาชนมาสักการะบูชาและพักผ่อนหย่อนใจ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 และทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุประทานทรงอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

คุณค่าและความสำคัญ

เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 ที่นับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ได้มีการจัดสร้างขึ้น

รูปแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

พระบรมรูปมีขนาด 3 เท่าของพระองค์จริง คือสูงประมาณ 5.4 เมตร โดยนำต้นแบบพระบรมรูปมาจากที่ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี และอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ได้ออกแบบปั้นรูปพระเศียรและส่วนองค์ไว้ในสมัยนั้น ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่หอต้นแบบประติมากรรม มาถอดแบบและขยาย พระอิริยาบถประทับยืน ฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมพล พระหัตถ์ขวาทรงพระคฑาจอมพล พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงกระบี่ ปั้นหล่อด้วยวัสดุโลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงร้อยละ 87 สังกะสีร้อยละ 5 ตะกั่วร้อยละ 5 และดีบุกร้อยละ 3 รมดำผิวนอกให้มีสีคล้ายเมล็ดมะขามสุก ประดิษฐานบนแท่นที่ความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพาน เพื่อให้พระบรมราชานุสาวรีย์มีความยิ่งใหญ่สง่างามสมพระเกียรติ ส่วนบริเวณข้างใต้พระบรมราชานุสาวรีย์มีห้องรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 8 เพื่อให้ประชาชนที่สนใจพระราชประวัติเข้าไปศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์

ประวัติการอนุรักษ์และซ่อมแซม

  • ไม่พบข้อมูลว่ามีการอนุรักษ์และซ่อมแซม

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 8) พระบรมรูปมีขนาด 3 เท่าของพระองค์จริง คือสูงประมาณ 5.4 เมตร โดยนำต้นแบบพระบรมรูปมาจากที่ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี และอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ได้ออกแบบปั้นรูปพระเศียรและส่วนองค์ไว้ในสมัยนั้น ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่หอต้นแบบประติมากรรม มาถอดแบบปั้นขยาย

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 8) พระบรมรูปมีขนาด 3 เท่าของพระองค์จริง คือสูงประมาณ 5.4 เมตร โดยนำต้นแบบพระบรมรูปมาจากที่ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี และอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ได้ออกแบบปั้นรูปพระเศียรและส่วนองค์ไว้ในสมัยนั้น ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่หอต้นแบบประติมากรรม มาถอดแบบปั้นขยาย

สถานที่ใกล้เคียง

อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่
4.6 (447)
อนุสาวรีย์

อนุสาวรีย์หมู (อนุสาวรีย์สหชาติ)
4.3 (56)
อนุสาวรีย์

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4.8 (19)
อนุสาวรีย์

ตําแหน่งที่ตั้ง