เกร็ดความรู้


อนุสาวรีย์
13 แห่ง


แผนที่และตําแหน่งติดต่อเรา


สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2354-1278
0-2354-1279 ภายใน 3035
เปิดทําการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8:30 น. - 16:30 น.
หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์
http://www.bangkok.go.th/cpud/